วิธีการจอง และชำระเงิน

booking-payment

การจองโปรแกรมทัวร์วันเดียวจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำอย่างน้อย 50 % ของราคาเต็ม สำหรับส่วนที่เหลือชำระให้ครบในวันเดินทางเข้าใช้บริการ
การสำรองห้องพัก โรงแรม-รีสอร์ท จะสมบูรณ์ ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำ 50% ของราคาทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระให้ครบเต็มจำนวนภายในวันเดินทางหรือใช้บริการ
การจองแพ็คเก็จทัวร์-โปรโมชั่น จะสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการวางเงินมัดจำอย่างน้อย 50 % ของราคาเต็ม สำหรับส่วนที่เหลือชำระให้ครบจำนวนในวันเดินทางหรือวันเข้าใช้บริการ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของโรงแรม-ที่พักนั้น ๆ)

ติดต่อสำรองที่ว่างทัวร์ในกระบี่ และแพ็คเก็จทัวร์ ได้ที่ : ทางโทรศัพท์ 0 75612184 หรือสายด่วน 093 1569442, Line ID @krabiontours ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ก่อนการเดินทาง ตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดของทัวร์นั้น ๆ หรือ 14 วัน สำหรับหมู่คณะ หรือเป็นไปตามเงื่อนไข/ข้อกำหนดของทัวร์นั้นๆ
ท่านใดจองนอกเหนือจากวันที่กำหนดหรือจองกระชั้นชิด กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง
payment

ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าบัญชี :

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
SCB-logo
กระบี่ นายเติมพงศ์ กัณหะกุล 572-222418-4 ออมทรัพย์

เมื่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบสลิปการโอนมาที่เบอร์ : 075 656 744  หรือ Line ID @krabiontours หรือสแกนส่ง E-mail มาที่ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เมื่อทางเราได้รับรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เราจะส่งใบยืนยันการจอง (Voucher) ซึ่งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับรายการแพ็คเก็จทัวร์ และ การชำระเงินมัดจำ ไปให้ทางอีเมล์ หรือแฟกซ์

Change-Cancle

การยกเลิกโปรแกรมทัวร์วันเดียวแบบไปเช้าเย็นกลับ

 • การยกเลิกโปรแกรมทัวร์ใด ๆ หลังจากทำการจองโดยการโอนเงิน 50 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ทั้งหมด ก่อนถึงวันเดินทาง 16 วัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม 30 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ทั้งหมด หรือตามเงื่อนไขของทัวร์นั้น ๆ
 • การยกเลิกโปรแกรมทัวร์ใด ๆ หลังจากทำการจองโดยการโอนเงิน 50 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ทั้งหมด 15 - 7 วัน ก่อนวันเดินทาง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม 50 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ทั้งหมด หรือตามเงื่อนไขของทัวร์นั้น ๆ
 • การยกเลิกโปรแกรมทัวร์ใด ๆ หลังจากทำการจองโดยการโอนเงิน 50 - 100 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ทั้งหมด ภายใน 7 วัน ก่อนวันเดินทาง เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บมัดจำทั้งหมด หรือ 100 เปอร์เซนต์ ของราคาโปรแกรมทัวร์

 

การยกเลิกแพ็คเกจทัวร์รวมที่พัก ตั้งแต่ 1 คืน เป็นต้นไป

 • การยกเลิกแพคเกจทัวร์รวมที่พักใด ๆ หลังจากทำการจองโดยการโอนเงิน 50 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ทั้งหมด ก่อนถึงวันเดินทาง 20 วัน เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าธรรมเนียม 30 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ทั้งหมด หรือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของที่พักที่ลูกค้าได้จองไว้ และเงื่อนไขของทัวร์ที่ประกอบในรายการนั้นๆ
 • หากท่านยกเลิกแพ็คเกจทัวร์รวมที่พัก ภายใน 8 - 20 วัน ก่อนเดินทาง ทางเราจะไม่คืนเงินมัดจำที่โอนมาให้นะคะ
 • หากท่านยกเลิกแพ็คเกจทัวร์รวมที่พัก ภายใน 2-7 วัน ก่อนเดินทาง เราจำเป็นต้องคิดค่าบริการ 50 - 100 % ของจำนวนเงินที่โอนมาแล้วทั้งหมด
 • หากท่านยกเลิกแพ็คเกจทัวร์รวมที่พักเพียง 2 วัน ก่อนเดินทาง เราจะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดให้ได้ค่ะ (เนื่องจากเราได้สำรองจ่ายให้กับทางโรงแรมและทัวร์ที่ท่านจองไปทั้งหมดแล้ว)

เงื่อนไขการจองอื่นๆ

 • การไม่มาชำระเงิน ตามกำหนดนัดหมาย กระบี่ออนทัวร์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก และไม่คืนเงินมัดจำ ***การขอยกเลิก, การขอเลื่อนการเดินทาง, การเปลี่ยนรายการท่องเที่ยว, จะต้องแสดงหลักฐานการวางเงินมัดจำ ต่อเจ้าหน้าที่เท่านั้น จึงจะถือว่าสมบูรณ์ ***
 • www.krabiontours.com เป็นเพียงตัวแทนในการจัดนำเที่ยว, จัดหาโรงแรม-ที่พัก, อาหาร และพาหนะการเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของท่าน เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของพาหนะเดินทาง, อุบัติภัยธรรมชาติ, และอื่น ๆ
 • ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่องเที่ยว, ภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ เราต้องขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก, เปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง, รายละเอียด และราคาตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในระหว่างการเดินทาง, การท่องเที่ยว, ถ้าท่านมิได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะ หรือถอนตัวออกจากคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่ได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ทาง Line ID @krabiontours ทางโทรศัพท์ 0 75612184 หรือสายด่วน 093 156 9442 (8.00 - 22.00 น.)

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web-logos